Tietosuojaseloste

Suomen Autokauppa Oy on sitoutunut suojaamaan rekisteröityjen yksityisyyttä ja käsittelemään tietojasi turvallisesti. Olemme keränneet tälle sivulle tietoa siitä, kuinka keräämme ja käsittelemme henkilötietoja.

1. Yleiskuvaus henkilötietojen käsittelystä

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta ja muuta soveltuvaa lainsäädäntöä.

Tällä sivulla kerromme, kuinka käsittelemme henkilötietoja

  • autojen myynnin ja oston yhteydessä
  • vakuutusten, rahoituksen ja muiden palvelujen tuottamisessa
  • verkkosivuilla käytettävien evästeiden ja chat-palvelun osalta.


Meidän velvollisuutemme on varmistaa, että tietosi ovat oikein ja ajan tasalla. Voit auttaa meitä ilmoittamalla kaikista muutoksista tiedoissasi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tietosuoja@saka.fi.

Tarjoamme rekisteröidyille asianmukaiset hallintamahdollisuudet tietosuojaan liittyen. Oikeutesi rekisteröitynä on kuvattu jäljempänä kohdassa 11.

2. Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Asiakastiedot

Autojen myynnin, oston ja koeajon yhteydessä käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

  • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • henkilötunnuksen
  • ajokorttitiedot
  • ajoneuvotiedot
  • rahoitusta ja vakuutusta koskevat ja niiden myöntämistä koskevat tiedot
  • yhteydenpidon (soittopyynnöt, sähköpostit, soitot ja kirjeet).


Käsittelemme rahoituspäätöksiä ja ajoneuvovakuutuksia varten tietoja rajatusti, koska rahoituksen ja ajoneuvovakuutusten myöntäjä on kolmas osapuoli.

Markkinointitiedot

Markkinointi- ja asiakasviestintää varten keräämme asiakkaan nimen, ajoneuvoa koskevat tiedot ja yhteystiedot asiakasviestintää varten. Sähköinen suoramarkkinointi edellyttää kuluttaja-asiakkaan nimenomaista suostumusta. Suostumustieto talletetaan sen myöhempää varmistamista varten. Yritysasiakkaat voivat kieltää sähköisen suoramarkkinoinnin halutessaan.**

Verkkosivujen ja palveluiden käytöstä havainnoidut ja johdetut tiedot

Verkkosivuillamme on chat-palvelu. Chat-palvelun viestit säilytetään palveluntarjoajan toimesta oletusarvoisesti viiden (5) vuoden ajan. Viestien lähettäminen ja vastaanottaminen ei edellytä kirjautumista tai muuta tunnistautumista, mutta viestit voidaan kohdistaa yksittäiseen rekisteröityyn evästeiden avulla.

Voimme kerätä verkkosivuillamme vierailevien kävijöiden päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa kävijän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet. Evästeistä ja niiden estämisestä on tarkemmin jäljempänä.

Johdetulla tiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on päätelty analytiikan avulla verkkosivujen tai palveluiden havaitusta käytöstä ja/tai asiakkaan itse antamista tiedoista esimerkiksi asiakkaan mahdolliset kiinnostuksen kohteet tai segmentointi tietynlaisten asiakkaiden ryhmään. Palvelun käytöstä johdettuja tietoja käytetään asiakkaan segmentointiin mainonnan kohdentamiseksi sekä paremman asiakaskokemuksen aikaansaamiseksi.

3. Mistä henkilötietoja kerätään?

Henkilötiedot saadaan suoraan henkilöltä itseltään, julkisista rekistereistä, kuten Trafin ylläpitämästä ajoneuvoliikennerekisteristä ja luottotietorekisteristä ja kolmansilta palveluntarjoajilta.

4. Mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään?

Käsittelemme henkilötietoja rekisteröidyn palvelemisen autokauppaa koskevissa asioissa, sisältäen auton oston, vaihtamisen ja eteenpäin myymisen, sekä autokaupan liitännäispalvelujen toteuttamisen (rahoitus, vakuutus ja muut lisäpalvelut). Käsittelemme henkilötietoja myös mainonta- ja markkinointia varten sekä oman toimintamme kehittämiseksi ja analysoimiseksi.

5. Millä perusteella henkilötietoja käsitellään?

Asiakkaiden tietoja käsitellään sopimussuhteen, suostumuksen, lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi ja rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

6. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Pääsäännön mukaisesti emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Voimme luovuttaa rekisteröityjen henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla. Voimme luovuttaa tietoja tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa. Mikäli myymme, ostamme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, asiakkaan henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille. Tietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

7. Luovutetaanko henkilötietojani EU:n ulkopuolelle?

Voimme kuitenkin ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Emme pääsääntöisesti siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos siirrämme tiedot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

8. Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Suostumuksen perusteella käsiteltäviä henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilön suostumus henkilötietojen käsittelyyn on voimassa. Mikäli henkilö peruuttaa suostumuksensa, suostumuksen nojalla käsitellyt henkilötiedot poistetaan, ellei henkilö kiellä tietojen poistamista.

Muutoin henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin on tarpeen määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi ja voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

9. Miten henkilötiedot on suojattu?

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

10. Evästeistä

Voimme kerätä verkkosivuillamme vierailevan kävijän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa kävijän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Evästeiden pääasiallinen käyttötarkoitus on pitää kävijä tunnistettuna sivulatauksien välissä. Evästeitä käytetään myös palvelun laadun ja toiminnallisuuksien kehittämiseen sekä analytiikkadatan keräämiseen.Voimme käyttää markkinointiyhteistyökumppaniemme tarjoamia mainosverkostoja, joiden avulla voimme kohdentaa mainontaa sekä segmentoida kävijöitämme. Näiden tarkoituksena on tarjota verkkosivuilla vierailleille kävijöille tarkoituksenmukaisempia mainoksia.Kehitämme myös aktiivisesti palveluamme. Tietynlaiset kehittämisen prosessit vaativat evästeiden tallentamisen selaimeen, jotta voimme arvioida sivustollemme tehtyjen muutosten vaikutusta kävijöihin.

Kävijä voi estää kokonaan tai osittain (esimerkiksi kolmannen osapuolen evästeet) evästeiden tallentamisen koneelleen selaimen tietosuoja-asetuksista. Palvelu vaatii toimiakseen oikein ainakin käytettävän palvelun evästeiden hyväksymisen.

11. Millaisia oikeuksia rekisteröidyllä on?

Tietojen tarkastaminen ja tietojen oikaiseminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Rekisteröidyn pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa käsittelyn rajoittamista, jos henkilötiedot eivät ole paikkaansa pitäviä, käsittely on lainvastaista tai jos tietoja ei enää tarvita.

Rekisteröidyn oikeus tarkastaa häntä koskevat henkilötiedot on maksuton, kuten myös muiden rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen. Perimme kuitenkin kohtuullisen maksun tietojen toimittamisesta, mikäli edellisestä tietojen tarkistamisesta on kulunut alle vuosi.

Suostumuksen peruuttaminen

Rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn ilmoittamalla siitä tietosuoja@saka.fi.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä palveluumme.

Valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli rekisteröity ei ole tyytyväinen palvelun tietosuojaan, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

12. Muutokset tietosuojakäytännöissä

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä verkkosivuillamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.

13. Mihin voin ottaa yhteyttä tietosuojaa koskevissa asioissa?

Rekisteröity voi lähettää tähän tietosuojalausekkeeseen liittyvät tiedustelut, suostumuksen peruutukset sekä mahdolliset muut tietosuojaa koskevat tiedustelut osoitteeseen: tietosuoja@saka.fi